Pillanat...

Autóbérlés feltételek

- Letölthető itt a legújabb verzió!

1. Szerződő felek megállapodnak, hogy 20………………. napjától 20………………… napjáig, a jelen szerződés 1. számú elválaszthatatlan mellékletét képező átadás-átvételi jegyzőkönyv mellett Bérbeadó bérbe adja, bérlő pedig bérbe veszi a fent részletezett gépjárművet annak tartozékaival és alkotórészeivel együttesen.

2. Bérbeadó szavatol azért, hogy a bérlet időtartama alatt a gépjármű műszakilag alkalmas a rendeltetésszerű használatra illetve azért, hogy azalatt harmadik személynek a gépjárműre vonatkozólag nincs olyan joga vagy igénye, amely a használatot akadályozná, korlátozná vagy kizárná.

3. Bérlő kijelenti, hogy a gépjárművet kipróbálta, annak teljes műszaki tulajdonságáról és kezeléséről őt Bérbeadó részletesen tájékoztatta.

4. A bérlő köteles a gépkocsit és tartozékait annak típusára vonatkozó használati-kezelési útmutató szerint kellő gondossággal használni, kezelni és megóvni. Ennek be nem tartásából származó minden felmerülő kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik. A bérlő köteles a neki átadott okmányokat gondosan kezelni, a rongálódástól megóvni. Bérlő köteles a birtokában és használatában álló gépkocsit a rendelkezésre álló összes eszközzel megvédeni a lopással szemben, így azt használaton kívül minden esetben, bármilyen csekély időre is, lezárni, a riasztó esetén azt bekapcsolni, a gépkocsiban értéket nem hagyni, a gépkocsival lehetőleg őrzött vagy zárt helyen parkolni, és egyébként a gépkocsi magára hagyásakor fokozott körültekintést tanúsítani.

5. A gépkocsit kifejezetten tilos különösen:
- másnak bérbe, illetve kölcsön adni, a bérleti szerződésen nem szereplő személynek a vezetést a Bérbeadó előzetes írásos engedélye nélkül átengedni, - üzletszerű személy ill. teherszállításra a Bérbeadó és az illetékes közlekedési hatóság engedélye nélkül használni, - autóversenyzésre, vagy arra való felkészülésre (edzés) használni, - másik jármű vontatására használni, kivéve, ha Bérbeadó kifejezetten vontatás céljára adta bérbe, - hűtőfolyadék, kenőolajok elfolyása, ill. az ellenőrző műszerek tiltó jelzése esetén használni, - alkohol, gyógyszer, vagy kábítószer befolyása alatt vezetni, vagy ilyen befolyásolás alatt álló személynek a vezetést átengedni, - a Bérbeadó előzetes írásos engedélye nélkül a gépkocsit külföldre vinni.

6. Szerződő felek megállapodnak, hogy a napi gondozás és átvizsgálás a Bérlő feladata, minden egyéb javítás és műszaki mentés Bérbeadót terheli. Műszaki meghibásodás esetén a Bérlő csak a Bérbeadó előzetes hozzájárulásával végeztethet javítást, kivéve a továbbhaladáshoz nélkülözhetetlen hibaelhárítást, amikor legfeljebb 20.000,-Ft értékhatárig Bérlő is javíttathat. Ennek költségét Bérbeadó a bérleti időtartam lejártakor számla ellenében megtéríti, vagy a bérleti díjba beszámítja.

7. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Bérlő minden rendkívüli eseményről köteles Bérbeadót is értesíteni és vállalja, hogy a gépkocsi feltörése, rongálása, ellopása esetén Bérbeadót értesíti először és az akkor kapott információk szerint jár el, amennyiben Bérbeadó saját helyszínelőjét a helyszínre küldi – Őt ott megvárja. Balesetnél a bérlő köteles továbbá kellő gondossággal eljárni, az ügy tisztázására mindent megtenni, a káreseményben résztvevők minden lehetséges adatát beszerezni (pl. másik jármű rendszáma, a tulajdonos/vezető neve, címe, tanúk neve, címe, helyszínrajz, esetleg fénykép). A bérlőnek nincs megegyezési joga, a Bérbeadó sérelmére semminemű elismerő nyilatkozatot nem tehet.

8. A Bérbeadó semmilyen módon nem felelős a Bérlő által a gépkocsiban elhelyezett tárgyakért, értékekért, azok károsodásáért vagy eltűnéséért. Szintén nem felel Bérbeadó azokért a károkért, melyek Bérlőt a gépkocsi meghibásodásából eredően érik.

9. Szerződő felek rögzítik, hogy Bérbeadót terheli a gépjármű súlyadójának, kötelező felelősség- és CASCO biztosításának mindenkori megfizetése. Bérbeadó kijelenti, Bérlő pedig tudomásul veszi, hogy a CASCO biztosítás nem érvényes Törökország Európán kívüli és a volt Szovjetunió ázsiai területén, továbbá nem terjed ki a lopáskárra (kiegészítő biztosítás köthető). Erre tekintettel Bérlő vállalja megfizetni a CASCO biztosítás önrész összegét, lopáskár esetén pedig a bérletkor érvényes forgalmi értéket köteles megtéríteni a Bérbeadónak.

10. A Bérleti díj egy hónapnál hosszabb idejű bérleti jogviszony esetén havonta előre, ellenkező esetben a bérleti időtartam kezdetéig esedékes. A bérleti díj:

11. A bérleti díj 300 km/nap megtételéig érvényes, az e felett megtett kilométerekre 15Ft / km díjat számolunk fel.

12. A bérlet ideje alatt felmerülő egyéb költségek (üzemanyag, parkolás, rév, úthasználati díj stb.) a bérlőt terhelik.

13. A bérleti idő alatt elkövetett szabálysértésekért (gyorshajtás, szabálytalan parkolás, egyéb szabálysértések, stb.) Bérlő teljes felelősséget vállal és tudomásul veszi, hogy azok költségei őt terhelik, egyben hozzájárul adatainak kiadásához a rendőrségi és egyéb szabálysértési- vagy büntető eljárásokkal kapcsolatosan.

14. A meg nem fizetett díjak (parkolási díj, úthasználati díj, rév stb.) tekintetében Bérlő tudomásul veszi, hogy mindezek a pótdíjjal, késedelmi kamattal és egyéb költségeivel együttesen kizárólag őt terhelik. Bérlő e körben is hozzájárul ahhoz, hogy Bérbeadó a parkoló-társaság, útkezelő és egyéb szerv részére Bérlő személyes adatait kiszolgáltassa. Amennyiben a jogi szabályozás következtében a pótdíj, bírság, késedelmi kamat stb. közvetlenül a forgalmi okmányokba bejegyzett üzembentartót terhelné, úgy ennek megfizetésének esedékessége a Bérbeadó erről szóló értesítésének kézhezvételétől számított 3 munkanap. Szerződő felek rögzítik, hogy utóbbi esetben Bérbeadó nem köteles ellenbizonyítás lefolytatására vagy a bírság kifogásolására. Amennyiben Bérlő elmulasztja Bérbeadó részére bejelenteni, hogy bármely díjfizetési kötelezettségének nem tett eleget, úgy a Bérbeadó részére a tartozás megfizetése mellett egyszeri 5.000,-Ft + ÁFA összegű adminisztrációs költséget is köteles megtéríteni.

14. Bérlő az előírt minőségű üzemanyagot köteles a gépjárműbe tankolni és célszerű a tankolásokról kapott nyugtát/számlát a gépkocsi visszaadását követő 30 napig megőriznie. A nem megfelelő tankolásból eredő minden meghibásodás költségét (üzemanyagcsere, javítás stb.) Bérlő megtéríteni tartozik. Ha az üzemanyagszint visszavételkor alacsonyabb, mint a kiadáskor feltüntetett mennyiség, fél tanknál nagyobb eltérés esetén tele tankot, fél tanknál kisebb eltérés esetén fél tanknak megfelelő mennyiségű üzemanyagot kell Bérlőnek megfizetnie.

15. A Bérlő köteles a gépkocsit és tartozékait a megjelölt helyen és időpontban - a normál amortizációt figyelembe véve - az átvételkorival megegyező állapotban visszaadni. Amennyiben a bérlő a gépkocsit rendeltetésellenesen használta, az különlegesen szennyezett, az ebből származó kárt és költségeket a Bérlő tartozik megtéríteni. A bérleti szerződés bérlő általi megszegése esetén vagy amennyiben a bérlet letelte után a bérlő a gépkocsit kellő indok nélkül nem szolgáltatja vissza, bérbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve a gépkocsit a bérlőtől (akár a szükséges önhatalom eszközével is élve) visszavenni, a Bérlő költségére elszállíttatni. Ugyanígy jogosult Bérbeadó a szerződést felmondani és a gépkocsit bérlőtől visszavenni, ha bérlő a fennálló tartozását a bérbeadó felszólítása ellenére sem rendezi.

16. Felek rögzítik, hogy amennyiben a bérlő a bérleti szerződés lejártát követően az általa bérelt gépkocsit a bérbeadónak nem szolgáltatja vissza, illetve a bérleti szerződést nem hosszabbítja meg, vagy a késedelmét nem menti ki, úgy bérbeadó joggal vélelmezheti, hogy a gépkocsira nézve a bérlő a Btk. 317§-ba ütköző sikkasztást követte el, s ezért a bérbeadó jogosult a bérlővel szemben feljelentést tenni, illetve a gépkocsit köröztetni. Ugyanígy járhat el a bérbeadó, ha más körülmények a fentebb említett vélelmet megfelelően megalapozzák.

17. Bérlő bármely, bérbeadó felé fennálló fizetési késedelme esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot és 5.000,- Ft + Áfa egyszeri késedelmi díjat tartozik fizetni.

18. Bérlő kijelenti, hogy vagyon elleni bűncselekmény kapcsán elmarasztalva nem volt és büntetőeljárás alatt nem áll.

19. A jelen bérleti szerződést cégszerűen aláíró természetes személy egyben készfizető kezességet vállal a Bérlő Bérbeadó felé fennálló valamennyi fizetési kötelezettsége tekintetében.

20. Szerződő felek jelen szerződés teljesítése során együttműködve kötelesek eljárni. Minden olyan körülményről, akadályról, amely a jelen szerződés teljesítése szempontjából lényeges, egymást haladéktalanul kötelesek értesíteni. Jelen szerződéssel összefüggő minden értesítést, egyéb közlést szerződő felek írásban, ajánlott-tértivevényes levél formájában vagy fax vagy e-mail útján kötelesek egymás felé megtenni, a jelen szerződésben megadott címre küldve. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az így másodszor elküldött levél a postára adástól számított 5. napon akkor is a címzetthez megérkezettnek tekintendő, ha az „ismeretlen”, „elköltözött”, „cím elégtelen”, „nem fogadta el”, vagy „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz.

21. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden jelen szerződés szempontjából releváns adatban bekövetkező változásról 3 munkanapon belül írásban, igazolható módon értesítik a másik felet. Amennyiben bármelyik fél elmulasztaná ezt a kötelezettségét, az ebből eredő kárfelelősség korlátlanul fogja terhelni.

22. Bérbeadó és Bérlő kijelentik, hogy magyar állampolgárok / magyarországi székhellyel rendelkező személy, szerződéskötési képessége nem korlátozott / csőd- vagy felszámolási eljárás hatálya alatt nem áll, és ilyen helyzet bekövetkezése sem fenyegeti.

23. Bérbeadó amennyiben a Bérlés ideje alatt a gépkocsi meghibásodik (üzemképtelenné válik) , úgy az értesítést követően csere gépkocsit biztosít Magyarország területén 24 órán belül, de egyéb költségek (szállás, utazás, elmaradt haszon, stb.) költségeket nem térit Bérlő részére.

24. Bérbeadó Magyarország területére saját ingyenes Asistantot biztosít Bérlő részére, de Külföldre az autó csak saját felelősségre vihető és a külföldön történő meghibásodás / üzemképtelenné válás estén az autó visszajuttatása a Bérlő kötelessége.

25. Külföldre történő utazás esetén S.O.S. külföldi asistant alapján a bérlő intézi telefonon az autó külföldi Asistant szolgáltatását, miszerint a javítás és vagy mentést a biztosító rendezi. Külföldi asistant szolgáltatás 5.000ft / alkalom + áfa.

26. Bérbeadó Bérlő kérésére külföldre is mentést biztosít 150 ft+áfa / km ár megfizetése ellenében autómentőt küld csereautóval, egyéb esetre Bérbeadó külföldi Asistantot nem biztosít.

27. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései és a 20/1981 (VI.19.) MT rendeletben foglaltak az irányadóak.

';